خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24920   بروزرسانی: 02-03-1402

Elham Mohammadi
الهام محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
e_mohammadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-elham

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4465

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، اتاق 346، کدپستی 38791-45371