خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25399   بروزرسانی: 02-03-1402

Fariba Mobini
فریبا مبینی
استادیار

پست الکترونيکی
far_mobini@znu.ac.ir      fa.mobini@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mobini-fariba

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4187

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371