خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26180   بروزرسانی: 01-03-1402

A. Jodairi
ایوب جدیری
استادیار

پست الکترونيکی
j.pineh@znu.ac.ir      j.pineh@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jadairi-aiyoub-1

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4236

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، اتاق 243، کدپستی 38791-45371

 

علایق تحقیق: تحلیل کلام، زبانشناسی مقابله ای، انگلیسی برای اهداف ویژه