خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12273   بروزرسانی: 19-04-1403

Elham Mohammadi Achachelooei
الهام محمدی آچاچلوئی
استادیار

پست الکترونيکی
em.mohammadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/emohammadi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4714

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده ی علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات انگلیسی