مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر الهام محمدی

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: e_mohammadi[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0098-2433054465

فکس: 0098-2433054104

https://www.znu.ac.ir/members/mohammadi-elham


ارتباط با زبان انگلیسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-