راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن زبان انگلیسی    
مدیر گروه زبان انگلیسی

محمدی - الهام
4465
کارشناس گروه زبان انگلیسی

قنبری - مجید
4104


ارتباط با زبان انگلیسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-